Všechny kategorie

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající, jakožto správce osobních dat, pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Mezi zpracovatele osobních údajů prodávajícího např. patří:

- Dopravce GLS, PPL, Toptrans a jim podobné (podle způsobu dodání vždy pouze jeden z uvedených)
   Jsou předávány pouze údaje za účelem doručení objednaného zboží (Jméno, dodací adresa, telefonní číslo a email za účelem avizace zásilky)
- Společnost uvedena v bodě 9.6. za uvedeným účelem
- Účetní společnost, která zpracovává finanční doklady prodávajícího
   Jedná se tedy o údaje uvedené na daňovém dokladu (Jméno, adresa, zakoupené zboží a jeho cena)
- V případě reklamace zboží, mohou být některé údaje poskytnuty i servisnímu středisku dané značky.

9.6.        Prodávající zjišťuje spokojenost s nákupem kupujícího prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop zapojen. Dotazník je kupujícímu zasílán pokaždé, když u prodávajícího kupující nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání obchodních sdělení nebo kupující neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby od kupujícího a analýz tržního postavení využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího.

9.7.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.8.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.9.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.9.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.9.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.10.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.11.        Kupující má vždy možnost požádat prodávajícího o:

9.11.1.  Informaci jak je nakládáno s osobnímy údaji kupujícího
9.11.2.  Vymazání osobních údajů kupujícího

9.12.      Webové stránky prodávajícího používají k analýze návštěvnosti soubory cookie.
Při procházení webových stránek se zaznamenává IP adresa návštěvníka stránek, jak dlouho se na stránce zdržel a ze které stránky přichází. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímá prodávající jako oprávněný zájem správce.
Používání těchto souborů cookie může návštěvník stránek ve svém prohlížeči zakázat.